پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

تحقيق (پايان نامه) : مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريس ...

پايان نامهفهرست عناوين

چكيده 1

فصل اول.. 2

كليات پژوهش... 2

مقدمه. 3

1-1 بيان مساله. 5

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-3 اهداف تحقيق.. 6

1-3-1 هدف اصلي.. 6

1-3-2 اهداف فرعي.. 6

1-4 پيشينه پژوهش... 7

1-5 سوالات تحقيق.. 8

1-6 فرضيات تحقيق.. 8

1-7 روش تحقيق.. 9

1-7-1 تحقيق از نظر هدف.. 9

1-7-2 تحقيق از نظر نوع. 9

1-8 روش گردآوري اطلاعات.. 9

1-9 قلمرو تحقيق.. 10

1-10 جامعه و نمونه آماري.. 10

1-10-1 جامعه آماري.. 10

1-10-2 نمونه آماري.. 10

فصل دوم.. 11

مباني نظري پژوهش... 11

2-1 اهميت گردشگري.. 12

2-2 تاريخچه گردشگري.. 12

2-3 تعريف واژگان. 13

2-3-1 تعاريف فني گردشگري.. 14

2-4 انواع گردشگري.. 15

2-5 گونه شناسي گردشگران. 16

2-6 عناصر صنعت گردشگري.. 18

2-7 آثار گردشگري.. 19

2-8 عوامل بروز آثار گردشگري.. 20

2-9 فرهنگ وگردشگري.. 21

2-10 منشور بين المللي گردشگري فرهنگي. 22

2-11 اهداف گردشگران. 23

2-12 مديريت بازاريابي گردشگري.. 23

2-13 بخش بندي بازارگردشگري.. 25

2-14 پژوهش در گردشگري.. 25

2-15 گردشگري در قرن بيست و يكم 28

2-16 برنامه ريزي گردشگري.. 29

2-17 برنامه ريزي استراتژيك گردشگري.. 30

2-18 برنامه ريزي گردشگري در ايرانونمونه هايي از ساير كشورها 32

2-19 برنامه ريزي گردشگري در ايران. 34

2-20 تجربه كشورهاي خارجي در زمينه مديريت و برنامه ريزي گردشگري.. 37

2-21 پيشنهادات براي بهبود عمومي برنامه ريزي گردشگري در ايران. 41

2-22 تعريف گردشگري ساحلي. 42

2-23 انواع گردشگري ساحلي. 43

فصل سوم.. 45

معرفي منطقه مورد مطالعه. 45

3-1 معرفي استان بوشهر. 48

3-2 معرفي شهرهاي اصلي استان بوشهر. 52

3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر. 52

3-2-2  شهرستانهاي كنگان و جم- بندر كنگان و شهر جم. 54

3-2-3 شهرستانهاي دير، گناوه، ديلم. 55

3-2-4 شهرستانهاي دشتستان، دشتي، تنگستان. 55

3-3 ويژگيهاي جمعيتي استان بوشهر. 60

3-4 جغرافياي سياسي استان بوشهر. 61

3-5 آب و هوا 61

3-5-1 چشمه ها 62

3-5-2 جنگل ها و مراتع. 63

3-5-3 مراتع. 63

3-5-4 چشم اندازهاي كوهپايه اي.. 64

3-5-5 بادهاي محلي.. 64

3-6 جغرافياي اقتصادي استان بوشهر. 65

3-6-1 وضعيت و جايگاه صنعت استان. 65

3-6-2 روند تغييرات سيرتوسعه صنعتي استان بوشهر. 66

3-6-3 وضع موجود محورهاي توسعه صنعتي.. 68

3-7 هنرهاي سنتي. 68

3-8  جاذبه هاي گردشگري استان بوشهر. 69

3-9  جاذبه‌هاي اجتماعي استان بوشهر. 71

3-9-1  بناي گور دختر تنگارم. 72

3-9-2 قلعه خورموج.. 72

3-9-3 بندر سيراف.. 73

3-9-4 قلعه نصوري.. 73

3-9-5 قلعه هلندي ها جزيرهخارك.. 74

3-9-6 عمارت ملك و پارك ساحلي آب شيرين كن ‌بوشهر. 74

3-10 گردشگري ساحلي در ايران. 74

3-11 گردشگري ساحلي در استان بوشهر. 76

3-12 مشكلات گردشگري ساحلي استان بوشهر. 76

3-13 راهكارهاي توسعه گردشگري ساحلي استان. 77

3-14 ايجاد دهكده هاي گردشگري ساحلي در استان بوشهر. 79

فصل چهارم.. 81

يافته هاي تحقيق.. 81

مقدمه. 82

4-1 سن پاسخگويان. 83

4-2 جنس پاسخگويان. 84

4-3 ميزان تحصيلات پاسخگويان. 84

4-4 وضعيت اشتغال پاسخگويان. 85

4-5 تحليلرضايتگردشگران اززير ساخت ها و مجتمع هايگردشگري استان بوشهر. 88

4-5-1 ميزانرضايتازامكاناتتبليغيوراهنمايي.. 88

4-5-2 ميزانرضايتازامكاناترفاهيواقامتي.. 89

4-5-3 ميزانرضايتازامكاناتدسترسيوحملونقل.. 89

4-5-4 ميزانرضايتازامكاناتبهداشتي- درماني.. 89

4-5-5 ميزانرضايتازپاكيزگيمكانهايگردشگري.. 90

4-5-6 ميزانرضايتازنحوهمديريتمكانهايگردشگري استان بوشهر. 90

4-6 تجزيه و تحليل داده ها در مدلSWOT.. 90

4-6-1 ماتريس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهديدها (SWOT) 92

4-6-1-1 ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE) 93

4-6-1-2 ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 1(EFE) 95

4-6-2 راهبرد‌هاي طبقه‌بندي شده 97

4-7 نمودار راهبردي روش سوات.. 100

4-8 مهمترين موارد نظرسنجي. 100

فصل پنجم.. 101

بررسي فرضيات ، نتيجه گيري و پيشنهادات.. 101

5-1 مقدمه. 102

5-2 نتايج آزمون فرضيات.. 102

5-2-1 آزمون فرضيه اول. 103

5-2-2 آزمون فرضيه دوم. 105

5-2-3 آزمون فرضيه سوم. 106

5-3 نتيجه گيري.. 107

5-4 پيشنهادات.. 107

5-4-1 پيشنهادات در سطح ملي.. 108

5-4-2 پيشنهاداتي در سطح استاني.. 108

5-4-3 پيشنهادات مطالعاتي براي تحقيقات آينده 109

5-5 طراحي سايت پلان گردشگري و ورزشهاي ساحلي. 110

منابع.. 113

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1 : خانوار و جمعيت استان بوشهر به تفكيك جنس در سال 1390. 59

جدول 3-3 : فهرست امكانات و زيرساخت هاي گردشگري در استان بوشهر. 79

جدول 4-1: توزيع پاسخگويان بر حسب سن.. 83

جدول 4-2: توزيع پاسخگويان بر حسب جنس.... 84

جدول 4-3: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات... 84

جدول 4-4: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال. 85

جدول4-5- توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به گردشگري هاي ساحلي، آبي و تابستاني(قايقراني، شنا و شيرجه و غواصي، واليبال و فوتسال ساحلي و موج سواري و ديگر جاذبه هاي مرتبط با آن..) برخوردار است؟. 85

جدول4-7 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به ورزش هاي آبي برخوردار است؟. 86

جدول4-10 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال : استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به بيابان گردي و كوير نوردي برخوردار است؟. 88

جدول 4-11- ميزان رضايت گردشگران از امكانات تبليغي و راهنمايي.. 88

جدول 4-12- ميزان رضايت گردشگران از امكانات رفاهي و اقامتي استان بوشهر. 89

جدول 4-13- ميزان رضايت گردشگران از امكانات دسترسي و حمل و نقل.. 89

جدول 4-14- ميزان رضايت گردشگران از امكانات بهداشتي.. 90

جدول 4-15- ميزان رضايت گردشگران از پاكيزگي مكانهاي گردشگري استان بوشهر. 90

جدول 4-16- ميزان رضايت گردشگران از  نحوه مديريت مكانهاي گردشگري.. 90

جدول 4-17- آلفاي كرونباخ.. 91

جدول4-18- ماتريسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهديدها (SWOT) 92

جدول 4-19- ماتريس ارزيابي عوامل داخلي نقاط قوت و ضعف (IFE) مديريت گردشگري استان بوشهر. 94

جدول 4-20- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) مديريت گردشگري استان بوشهر. 96

جدول 4-21- استراتژيهاي تدوين شده در راستاي توسعه گردشگري دريايي در استان بوشهر  با استفاده از ماتريس عوامل داخلي و خارجي.. 97

جدول 5-1 نتايج ازمون تك متغيره t. 104

جدول 5-2 رابطه بين ميزان درآمد با تمايل به مشاركت... 104

جدول 5-3 رابطه همبستگي بين توسعه توريسم ساحلي استان بوشهر و ايجاد مجتمع هاي گردشگري.. 105

جدول 5-4  تحليل واريانس رگرسيون(ANOVA) 106

جدول 5-5 رابطه همبستگي بين مديريت گردشگري و توسعه ورزش هاي آبي استان بوشهر. 107

 

 

فهرست شكل ها

شكل4-1-توزيع فراواني و درصد فراواني نمونه هاي آماري.. 83

تصوير 5-1 : نماي ماهواره اي از محل سايت پلان پيشنهادي.. 111

تصوير 5-2 : سايت پلان پيشنهادي به تفكيك... 112

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 : موقعيت جغرافيايي استان بوشهر در كشور. 46

نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفكيك شهرستان ها 47

متن كامل :

دانلود پايان نامه ارشد مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي

دانلود پايان نامه ارشد مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي (ورزشهاي آبي و  طراحي سايت پلان گردشگري)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۹:۴۴ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه ارشد - بررسي تاثير هوش عاطفي و خلاقيت بر عملكرد شغلي كاركنان اداره ...

پايان نامهفهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بيان مسأله. 3

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق. 5

1-4) اهداف تحقيق. 6

1-5) چارچوب نظري تحقيق. 6

1-6) فرضيه‌هاي تحقيق. 7

1-7) تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي اصلي تحقيق. 7

1-7-1)  هوش هيجاني.. 7

1-7-2)  رابطه رهبر- عضو. 8

1-7-3) خلاقيت.. 8

1-8) قلمرو تحقيق. 9

فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق

2-1) بخش اول: مبادله رهبر- عضو. 12

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2) تعريف و مفهوم رابطه رهبر- پيرو. 12

2-1-3) مبناي مطالعاتي رابطه رهبر- پيرو. 13

2-1-4) اهميت رابطه رهبر- پيرو. 14

2-1-5) ابعاد و مدل هاي رابطه رهبر- پيرو. 16

2-1-6) پيش فرض‌ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پيرو. 18

2-2) بخش دوم: هوش هيجاني.. 21

2-2-1) مقدمه. 21

2-2-2) تعاريف و مفاهيم  هوش هيجاني.. 21

2-2-3) سير تحولي  هوش هيجاني.. 23

2-2-4) اهميت هوش هيجاني.. 24

2-2-5) رويكردهاي متفاوت به هوش هيجاني.. 26

2-2-6) مدلهاي هوش هيجاني.. 26

2-2-7) انواع هوش هيجاني (فردي و اجتماعي) 31

2-2-8) هوش هيجاني در سازمان و مديريت.. 32

2-2-9) ويژگي مدير با هوش هيجاني.. 33

2-3) بخش سوم: خلاقيت.. 36

2-3-1) مقدمه. 36

2-3-2) تعاريف و مفاهيم خلاقيت.. 36

2-3-3) سطوح خلاقيت.. 38

2-3-4) ديدگاه‌ها در مورد افراد خلاق. 39

2-3-5)  عوامل موثر بر خلاقيت.. 39

2-3-6)  مدلهاي خلاقيت.. 43

2-3-6-1)  الگوي كشش بازار. 43

2-3-6-2) الگوي فشار فناوري.. 43

2-3-6-3) الگوي تلفيقي.. 44

2-3-7) فرايند خلاقيت.. 45

2-3-8)  خلاقيت سازماني و عوامل كليدي موثر در موفقيت آن از ديدگاه صاحب نظران. 48

2-3-9) تفاوت خلاقيت با نوآوري.. 51

2-3-10) تكنيك‌هاي خلاقيت و نوآوري.. 53

2-3-11) ويژگي‌هاي سازمان خلاق. 59

2-3-12) نقش مدير در پرورش خلاقيت.. 60

2-4) بخش چهارم: پيشينه مطالعاتي.. 62

2-4-1) پيشينه مطالعاتي داخل كشور. 62

2-4-2) پيشينه مطالعاتي خارج از كشور. 64

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه. 68

3-2) روش اجراي تحقيق. 68

3-3) جامعه و نمونه  آماري.. 68

3-4) روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه. 69

3-5) روش ها و ابزار جمع آوري داده ها 69

3-5-1)پرسشنامه خلاقيت.. 69

3-5-2)پرسشنامه هوش هيجاني.. 70

3-5-3) پرسشنامه رابطه رهبر - عضو. 70

3-6) روايي ابزار اندازه‌گيري.. 70

3-7) پايايي ابزار اندازه‌گيري.. 70

3-8) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.. 71

فصل چهارم: روش اجراي تحقيق

4-1) مقدمه. 73

4- 2) توصيف متغيرهاي سئوالات عمومي پرسشنامه. 74

4-3) توصيف متغيرهاي تحقيق. 78

4–4) بررسي نرمال بودن متغيرهاي اصلي تحقيق. 81

4-5) آزمون فرضيه‌هاي تحقيق. 82

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه. 86

5-2) نتايج آمار توصيفي.. 86

5-2-1) توصيف پاسخ دهندگان. 86

5-2-2) توصيف متغير خلاقيت.. 86

5-2-3)  توصيف متغير هوش هيجاني.. 86

5-2-4) توصيف متغير مبادله رهبر- عضو. 86

5-3) نتايج آزمون فرضيه‌ها 87

5-4) پيشنهادات در راستاي نتايج تحقيق. 88

5-5) پيشنهاداتي براي محققين آينده 90

5-6) محدوديت‌هاي تحقيق. 90

منابع. 92

پيوست.. 97

چكيده لاتين.. 110

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1) ويژگي ها و عناصر تشكيل دهنده مدلهاي سه گانه هوش عاطفي. 30

جدول 3-1) آلفاي كرانباخ. 71

جدول 4- 1) توصيف متغير جنسيت پاسخ دهندگان. 74

جدول 4-2) توصيف متغير ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. 75

جدول 4-3) توصيف سابقه كار پاسخ دهندگان. 76

جدول 4-4) توصيف سن پاسخ دهندگان. 77

جدول 4-5) توصيف متغير خلاقيت.. 78

جدول 4- 6) توصيف متغير هوش هيجاني.. 79

جدول 4-7) توصيف متغير مبادله رهبر - پيرو. 80

جدول4-8) آزمون كولموگروف- اسميرنف براي متغير هاي تحقيق. 81

جدول 4-9) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و خلاقيت كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان. 82

جدول 4-10) ضريب همبستگي بين مبادله رهبر پيرو و خلاقيت كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان. 83

جدول 4-11) آزمون رگرسيون سلسله  چندگانه مبادله رهبر پيرو در رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت كاركنان. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                             صفحه

نمودار 4-1) ميله‌اي  متغير جنسيت پاسخ دهندگان. 74

نمودار 4-2) ميله‌اي  متغير ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. 75

نمودار 4-3) هيستوگرام  سابقه كار پاسخ دهندگان. 76

نمودار 4-4) هيستوگرام سن پاسخ دهندگان. 77

نمودار 4- 5) هيستوگرام  متغيرخلاقيت.. 78

نمودار 4- 6) هيستوگرام  متغير هوش هيجاني.. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                           صفحه

شكل 1-1) مدل تحليلي تحقيق. 7

شكل2-1) مبادله رهبر- پيرو. 18

شكل2-2)  مدل كشش بازار. 43

شكل2-3) مدل فشار فناوري.. 44

شكل 2-4)  مدل تلفيقي فرايند خلاقيت 44

شكل 2-5) فرايند پنج مرحله‌اي معرفي خلاقيت در سازمانها 48

 

متن كامل :

  

دانلود پايان نامه ارشد بررسي تاثير هوش عاطفي و خلاقيت بر عملكرد شغلي كاركنان اداره كل بيمه سلامت استان تهران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۶:۵۰ توسط:محمد موضوع:

دانلود پايان نامه ارشد: رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت با توجه به نقش تعديل گر فرايند مديريت دانش

تعريف نظري و عملياتي

1-7-1)اثربخشي سازماني:

درادامه به تعريف مفهومي وعملياتي متغيراثربخشي سازماني به عنوان متغير وابسته تحقيق پرداخته مي شود:

تعريف نظري: رابينز[1](1990)اثربخشي سازماني را به عنوان ميزان كسب اهداف كوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذي نفعان وارزيابي كنندگان تعريف مي كند. ففر و سالانسيك[2] (1978)اثربخشي سازماني را درجه و ميزاني كه سازمان نيازها را برآورده مي سازد يا برآوردن معيارهاي ارزيابي افراد خارج از سازمان تعريف مي كنند(سيفي وهمكاران، 1392). از نظر دفت[3] (1995)اثربخشي سازماني عبارت از ميزان دسترسي به اهداف تعين شده است (etal.,2010 Zheng ).

تعريف عملياتي: مبناي سنجش اثربخشي سازماني در اين تحقيق معيار هايي است كه گلد[4] وهمكاران در سال 2001 در نظر گرفته اندو شاخص هاي آن عبارتند از: نوآوري در ارايه خدمات يا محصولات جديد

شناسايي فرصت هاي جديد در كسب وكار، هماهنگي بالا تلاش واحدهاي مختلف، پيش بيني فرصت هاي بالقوه براي محصولات جديد / خدمات در كسب وكار، سرعت تجاري سازي نوآوري هاي جديد، تطبيق سريع با تغييرات پيش بيني نشده، توانايي پيش بيني بحران هاي احتمالي در كسب وكار، تطبيق پذيري سريع باتغييرات درصنعت  يا بازارو  وفق با اهداف و مقاصد جديد، كاهش زمان پاسخگويي به نياز هاي  بازارواكنش سريع به اطلاعات جديد در مورد صنعت يا بازار، كه با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

 

1-7-2) آموزش مهارت:

تعريف مفهومي وعملياتي متغيرآموزش مهارت به عنوان متغير مستقل تحقيق عبارت است از:

تعريف نظريآموزش فرايندي سيستماتيك و مداوم است كه از طريق ياددهي مهارت ها، مفاهيم و قوانين و ايجاد تغييردر نگرش كاركنان  منجر به بهبود عملكرد سازمان خواهد شد. افراد در اين فرايند به دنبال بهبود مهارت هاي فعلي خود و يادگيري مهارت هاي جديد  بوده وسازمان به دنبال بهبود عملكرد سازماني از طريق بهبود عملكرد كاركنان استAbd Rahman et al ,2013) ).

تعريف عملياتي: اموزش مهارت در اين تحقيق با استفاده از معيار هايي كه والدك و لفاكيس[5](2007) طراحي نموده اند سنجيده خواهد شد. اين معيار ها براي توسعه مهارت هاي فردي ،  مديريتي و فرايندي بوده و عبارتند از: آموزش مهارت هاي نظارت بر كار، آموزش مهارت هاي مديريت، آموزش توسعه اجرايي، آموزش مهارت هاي كامپيوتر، آموزش مهارت هاي فني، آموزش مهارت هاي پايه مانند رياضي ياانگليسي(بعد آموزش براي توسعه فردي ومديريتي). آموزش مهارت هاي خدمات به مشتري، آموزش مهارت هاي تيم سازي، آموزش مهارت هاي ارتباطي،آموزش مهارت هاي كيفيت مديريت (بعد­آموزش براي توسعه فرايند) كه با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

1-7-3) فرايند مديريت دانش:

تعريف مفهومي وعملياتي متغيرفرايند مديريت دانش به عنوان متغير تعديل گر تحقيق به شرح زير است:

 

تعريف نظري:

مديريت دانش فرايند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، نگهداري، ارزيابي و بكارگيري دانايي متناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان از طريق پيوند ميان منابع انساني، فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد ساختاري مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت پذيرد.( King, 2008) فرايند مديريت دانش از ديدگاه قابليت هاي سازماني داراي 4 بعد كسب دانش ، به كارگيري دانش ، تبديل دانش  و حفظ دانش است Abd Rahman et al.,2013) ).

كسب دانش: شامل جستجوي اطلاعات مورد نياز به منظور اتخاذ تصميمات،  حل مسائل يا نوآوري مي باشد. چالش امروز، يافتن اطلاعات فراوان نيست بلكه مديريت اطلاعات متنوعي است كه مي توانند كسب شوند(قليچ لي، 1389).

به كارگيري دانش: به كار گيري دانش در واقع ديدن آثار دانش در برنامه هاي كلان و فعاليت هاي روزمره سازمان وتجلي آن در مهارت اشخاص(ابزري وهمكاران، 1390).اينكه چگونه اطلاعات را به روش هاي جديد و جالب به منظور تقويت نوآوري سازمان تركيب كنيم. در اين مرحله تمركز ابتدا بر افراد و سپس بر گروه هاست(قليچ لي، 1389).

تبديل دانش : اشاره به فعاليت هايي دارد كه در ارتباط با جريان دانش از يك بخش يا يك نفر به بخش يا نفري ديگر را شامل مي شود و شامل ارتباطات ترجمه، تبديل،تفسير و تصفيه دانش مي شود(فاتحي، 1390). در اين موقع دانش شكل داده مي شود و بنابراين قابل انتقال به ديگران مي گردد و آن منشأ دانش جديد سازمان مي گردد.

حفظ دانش:  فعاليت هايي كه دانش را در سازمان ماندگار كرده و موجب تبديل دانش غيرمكتوب و ذهني به دانش مكتوب و مدون مي شود (ابزري وهمكاران، 1390).

تعريف عملياتي:

درادامه به شاخص هاي سنجش ابعاد چهارگانه فرايند دانش اشتاره مي گردد:

كسب دانش با سازه هاي توليد دانش جديد از دانش موجود، تبادل دانش با شركاي تجاري ، تبادل دانش بين كاركنان، كسب دانش در مورد محصولات جديد / خدمات درصنعت ، كسب دانش در مورد رقبا در ما صنعت و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

تبديل دانش با سازه هاي انتقال دانش سازماني به كاركنان، جذب دانش از كاركنان به سازمان، يكپارچه سازي منابع و انواع دانش هاي مختلف، سازماندهي دانش، جايگزيني دانش جديد به جاي دانش قديمي، تبديل دانش به طراحي جديد محصولات / خدمات و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

به كارگيري دانش  با سازه هاي به كار گيري دانش  در جهت اجتناب از اشتباهات قبلي، به كار گيري دانش در حل مسايل جديد،  قابليت دسترسي براي كساني كه به دانش نياز دارند، بهره برداري از دانش جديد، استفاده از دانش در توسعه محصولات / خدمات جديد و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

حفظ دانش با سازه هاي حفاظت از دانش در مقابل  مصرف نامناسب داخل سازمان، حفاظت از دانش در مقابل مصرف نامناسب خارج سازمان،  حفاظت از دانش در مقابل سرقت از درون سازمان، حفاظت از دانش در مقابل سرقت از بيرون سازمان،  ايجادانگيزه هايي براي  تشويق به حفاظت از دانش سازمان، وجود فن آوري هاي محدود كننده  دسترسي به برخي از منابع دانش، وجود سياست هاي مناسب براي حفظ اسرار تجاري شركت و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

1-8) قلمرو تحقيق

گستره اين تحقيق در سه قلمرو موضوعي ، زماني و مكاني قرار مي گيرد كه عبارتند از:

قلمرو موضوعي – قلمرو موضوعي اين تحقيق در حوزه مديريت منابع انساني و مديريت دانش مي باشد

قلمرو زماني – مطالعه در مورد تحقيق و جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق در شش ماه  اول 1393 صورت گرفته است .

قلمرو مكاني – قلمرو مكاني شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت مي باشد.

 

[1]  Robbins

[2] Pfeffer & Salancik

[3]  Daft

[4] Gold

[5]  Waldeck and Leffakis

متن كامل در سايت زير :

 پايان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشي سازماني


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۵:۲۷ توسط:محمد موضوع:

بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس -خريد پايان نامه

امروزه شركت‌ها پايه فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و بيشترين ميزان توليد ثروت و درآمد، ايجاد اشتغال و جذب سرمايه در آنها رخ مي‌دهد و در نتيجه مهم‌ترين عنصر در اقتصاد امروز محسوب مي‌شود. از مسايل مهمي كه در سال‌هاي اخير در پي‌ رسوايي‌هاي گسترده مالي در سطح شركت‌هاي بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان يكي از موضوعات مهم براي سرمايه‌گذاران مطرح شده، موضوع حاكميت شركتي است كه به لزوم نظارت بر مديريت شركت و به تفكيك واحد اقتصادي از مالكيت آن و در نهايت حفظ حقوق سرمايه‌گذاران و ذينفعان مي‌پردازد. حاكميت شركتي پيش از هر چيز درصدد است تا از  منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمان‌ها حفاظت كنند. در واقع سيستم حاكميت شركتي به مجموعه قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌ها و سيستم‌ها و رويه‌هايي اطلاق مي‌گردد كه از طريق مكانيزم‌هاي مختلف تعيين مي‌كند شركت‌ها به چه نحو و در جهت منافع چه كساني اداره مي‌شود، لذا هدف از اعمال حاكميت شركتي اطمينان‌يافتن از وجود چارچوبي است كه توازن مناسبي بين آزادي عمل مديريت، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق و منافع ذينفعان مختلف شركت فراهم مي‌آورد. تشكيل و تجميع سرمايه تاثير و نقش مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها دارد و توسعه پايدار نيازمند جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و تامين‌كنندگان مالي است.

در سال‌هاي اخير پيشرفت­هاي قابل‌ملاحظه­اي در استقرار نظام حاكميت شركتي از طريق قانونگذاري و نظارت و نيز اقدامات داوطلبانه شركت­ها در كشور­هاي توسعه‌يافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمايه‌گذاران و سهامداران آگاهي بيشتري در مورد ضرورت و اهميت حاكميت شركتي يافته­اند و نسبت به پيگيري استقرار اين نظام در شركت­ها علاقه­مند شده‌اند. در يك بيان كلي حاكميت شركتي، سيستم كنترل و هدايت شركت است. سيستمي كه ارتباط بين شركت و ذينفعان آن را تعيين، كنترل و هدايت مي‌نمايد. حاكميت شركتي در سطح خرد دستيابي به اهداف شركت و در سطح كلان تخصيص بهينه منابع را دنبال مي­كند. تفاوت اصلي در نگرش­ها، گستره حوزه روابط شركت با ذينفعان است.

يكي از مهم‌ترين مسايل مالي شركت‌ها، اندازه‌گيري عملكرد آنها مي‌باشد.‌‌ اندازه‌گيري عملكرد مالي شركت‌ها از آنجا كه پايه بسياري از تصميم‌گيري‌ها در داخل و خارج از شركت مي‌باشد، داراي اهميت است. تصميم‌گيري مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها، افزايش سرمايه شركت‌ها، رابطه نمايندگي و بسياري از تصميمات ديگر، همگي مبتني بر اندازه‌گيري عملكرد است. در واقع حاكميت شركتي نقش مهمي را در بهبود عملكرد شركت ايفا مي‌كند و ارتباط مستقيمي بين حاكميت شركتي و عملكرد شركت در بازارهاي مالي توسعه‌يافته و در حال توسعه وجود دارد.

در اين فصل مباحثي از حاكميت شركتي در بخش اول، عملكرد شركت‌ها در بخش دوم، سپس بخش سوم پيشينه پژوهش است كه بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌ها را توسعه مي‌دهد.

متن كامل در سايت زير :

ايان نامه بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۴۴:۵۵ توسط:محمد موضوع:

2مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در صنعت بيمه ايران

 

2مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك در صنعت بيمه ايران

امروزه مسأله اصلي كه سازمان ها در ايران و شركت هاي بيمه بر آن متمركز شده اند ايجاد روابطي مداوم و در سطح بالا با مشتريان و ارباب رجوع خود و پاسخ گويي به هنگام به نيازها و تقاضاهاي ايشان است. ايجاد و برقراري ارتباط با مشتريان اهميت ويژه اي براي شركت هاي بيمه كوچكتر و تازه تأسيس دارد. پاسخ گويي به نيازهاي مشتريان همراه با انعطاف و قابليت انطباق يكي از فرصت هاي كليدي براي شركت هاي بيمه خصوصي در مقابله با رقباي قديمي تر و بزرگتر ايشان است. ارتباطات در شركت هاي بيمه ايراني عمدتاً به صورت سنتي و به شكل ارتباط رو در رو با مشتريان و بدون استفاده از نرم افزارها و ابزارهاي پشتيبان انجام مي شده است.

در صنعت بيمه ايران، تعداد كمي از شركت هاي بيمه به استفاده از فناوري اطلاعات براي پشتيباني از اهداف crm خود پرداخته اند سامانه ecrm  در كشور ما و در صنايع مختلف به صورتي بسيار سطحي فعال گرديده و متأسفانه متمركز بر ايجاد آگاهي در ميان مشتريان در زمينه استفاده از تخفيفات به منظور جذب بيشتر آنها و با كمترين عنايت به مبحث اساسي برقراري ارتباط بلندمدت و اثربخش با مشتري به فعاليت خود ادامه مي دهد (ابراهيم پور و همكاران، 1390).

در اغلب شركت هاي بيمه در ايران بسياري از عمليات داخلي شركت از قبيل صدوربيمه نامه ها، مديريت پرداخت خسارت و سيستم هاي نرخ گذاري خودكار و اتوماتيك شده ولي كاركرد اين سيستم ها براساس ديدگاه محصول محوري بنا شده اند نه ديدگاه مشتري محور.

در حال حاضر شركتهاي بيمه پيشرو در ايران شروع به استفاده از crm، به عنوان كاتاليزور و عامل شتاب دهنده اي براي بهبود كيفيت خدمات و توزيع و درعين حال كاهش هزينه هاي عملياتي استفاده كرده اند (دهدشتي زهره، بابايي نژاد سيد مرتضي، 1388).

 

 

 

رشته: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول :پايان نامه تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۴۴:۱۹ توسط:محمد موضوع:

پايان نامه جرم تكدي گري

راههاي مقابله با تكدي گري

به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز با بيان اين مطلب كه گزارش حاضر به دنبال وضعيت تكديگري در ايران است و مي‌كوشد با ارائه تصويري از وضعيت تكديگري و متكديان در ايران با استفاده از دو روش فراتحليلي و بحث گروهي متمركز، چگونگي و چرايي اين پديده را توضيح دهد، اعلام كرد: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهند كه با وجود جرم قلمدادشدن تكديگري، با شمار زيادي از متكديان روبه‌رو هستيم (البته آمار دقيقي در مورد آن‌ها وجود ندارد

از نظر فرآيندي نيز نتايج حاكي از آن است كه در سال‌هاي اخير بر تعداد متكديان زن، كودك، جوان و متكدياني كه از نظر جسمي سالم‌اند افزوده شده است و حتي برخي افراد با نگاهي حرفه‌اي به اين پديده مي‌نگرند كه درآمد زيادي را نصيب آن‌ها خواهد كرد.

به عبارت ديگر با پديده «حرفه‌اي» شدن تكديگري روبه‌رو هستيم و البته در بسياري از موارد، باندهاي مافيايي به سازماندهي اين افراد مي‌پردازند و در واقع بسياري از متكديان، مزدبگيران اين باندهاي مافيايي‌اند.

از نظر علت‌شناسي اين پديده بايد متغيرهاي اجتماعي همانند بيكاري، فقر و... را مهم‌ترين متغيرهايي دانست كه به اين پديده دامن مي‌زنند.

از نظر نتايج نيز تكديگري يك تعامل اجتماعي ميان كمك كننده و متكدي است كه مقابله با آن از يك سو نيازمند برطرف كردن زمينه ساختاري است كه اين پديده را به وجود آورده و از سوي ديگر تغيير نگرش جامعه نسبت به متكديان و چگونگي كمك به افراد نيازمند است

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مقوله تكديگري در كشورمان را مورد كنكاش قرار داد.

به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز با بيان اين مطلب كه گزارش حاضر به دنبال وضعيت تكديگري در ايران است و مي‌كوشد با ارائه تصويري از وضعيت تكديگري و متكديان در ايران با استفاده از دو روش فراتحليلي و بحث گروهي متمركز، چگونگي و چرايي اين پديده را توضيح دهد، اعلام كرد: نتايج تحقيقات نشان مي‌دهند كه با وجود جرم قلمدادشدن تكديگري، با شمار زيادي از متكديان روبه‌رو هستيم (البته آمار دقيقي در مورد آن‌ها وجود ندارد.

از نظر فرآيندي نيز نتايج حاكي از آن است كه در سال‌هاي اخير بر تعداد متكديان زن، كودك، جوان و متكدياني كه از نظر جسمي سالم‌اند افزوده شده است و حتي برخي افراد با نگاهي حرفه‌اي به اين پديده مي‌نگرند كه درآمد زيادي را نصيب آن‌ها خواهد كرد.

به عبارت ديگر با پديده «حرفه‌اي» شدن تكديگري روبه‌رو هستيم و البته در بسياري از موارد، باندهاي مافيايي به سازماندهي اين افراد مي‌پردازند و در واقع بسياري از متكديان، مزدبگيران اين باندهاي مافيايي‌اند.

از نظر علت‌شناسي اين پديده بايد متغيرهاي اجتماعي همانند بيكاري، فقر و... را مهم‌ترين متغيرهايي دانست كه به اين پديده دامن مي‌زنند.

از نظر نتايج نيز تكديگري يك تعامل اجتماعي ميان كمك كننده و متكدي است كه مقابله با آن از يك سو نيازمند برطرف كردن زمينه ساختاري است كه اين پديده را به وجود آورده و از سوي ديگر تغيير نگرش جامعه نسبت به متكديان و چگونگي كمك به افراد نيازمند است.

به عبارت ديگر از يك سو بايد زمينه ايجاد اشتغال مناسب و با درآمد مكفي را در جامعه به وجود آورد تا همه افراد بتوانند از شغل مناسب برخوردار باشند و از سوي ديگر با ايجاد نظام‌هاي حمايتي، حمايت‌هاي لازم و كافي را براي آن دسته از متكدياني كه از روي اجبار به تكديگري روي مي‌آورند، فراهم كرد و در عين حال نگرش‌هاي جامعه را نسبت به تكديگري و نحوه كمك به افراد مستمند تغيير داد.

البته سال‌هاست كه دستگاه‌هايي در اين زمينه فعال هستند، اما به دليل تبديل شدن تكديگري به يك مسئله اجتماعي و همچنين فقدان هماهنگي‌هاي لازم ميان دستگاه‌هاي متولي و بعضا عدم اختصاص اعتبار لازم، اقدام‌هاي ياد شده چندان قرين موفقيت نبوده است.

متن كامل پايان نامه جرم تكدي گري


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ شهريور ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۶:۲۱ توسط:محمد موضوع: