پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

فروش فايل پايان نامه : پايان نامه نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مال ...

پايان نامهفهرست مطالب

فصل اول

1- 1  مقدمه. 2

1-2  بيان مسأله. 4

1-3  اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1-4 سوال تحقيق.. 6

1-5 فرضيه هاي تحقيق.. 6

1-6  اهداف اساسي پژوهش.... 7

1-7 متغير هاي تحقيق.. 8

1-7-1 متغير وابسته. 8

1-7-2 متغير مستقل.. 10

1-7-3 متغير هاي كنترلي.. 11

1-8 قلمرو تحقيق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق.. 12

1-8-2 قلمرو مكاني تحقيق.. 12

1-8-3 قلمرو زماني تحقيق.. 12

1-9 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي.. 12

1-10 ساختار كلي تحقيق.. 13

 

 

 

فصل دوم

بخش اول : سرمايه در گردش... 15

2-1-1 مقدمه. 16

2-1-2 تعريف سرمايه در گردش... 17

2-1-3  ماهيت سرمايه در گردش... 19

2-1-4 اهميت سرمايه در گردش... 20

2-1- 5  چرخه سرمايه در گردش... 23

2-1-6  اجزاي سرمايه در گردش... 27

2-1-7 ميزان سرمايه در گردش... 28

2-1-8 تغييرات سرمايه در گردش... 30

2-1-9 تجزيه و تحليل سرمايه در گردش... 30

2-1-10 مديريت سرمايه در گردش... 35

2-1-11 اجزاي مديريت سرمايه در گردش... 38

2-1-12 اهميت مديريت سرمايه در گردش... 45

2-1-13 كارايي مديريت سرمايه در گردش... 46

2-1-14 استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش... 52

2-1-15  سياست هاي مطلوب در مديريت سرمايه در گردش... 58

2-1-16 سياست سرمايه در گردش و ثروت سهامداران. 60

2-1-17 سياستهاي سرمايه در گردش و عملكرد مالي شركتها 61

 

 

بخش دوم : عملكرد مالي 62

2-2-1 مقدمه. 63

2-2-2  تعريف عملكرد 63

2-2-3 اندازه گيري عملكرد 65

2-2-4  مفهوم ارزيابي عملكرد 66

2-2-5  اهداف ارزيابي عملكرد 66

2-2-6 تشريح مفهوم عملكرد 67

2-2-7  معيارهاي ارزشيابي عملكرد 68

2-2-8   معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي شركتها 69

2-2-8-1  معيارهاي حسابداري.. 69

2-2-8-1-1  معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري.. 69

2-2-8-1-2  معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار. 72

2-2-8-2 معيارهاي اقتصادي.. 73

2-2-9  مدل هاي اندازه گيري عملكرد 76

2-2-9-1مدل سينك و تاتل (1989) 76

2-2-9-2 ماتريس عملكرد (1989) 76

2-2-9-3 مدل نتايج و تعيين كننده ها (1991) 77

2-2-9-4 اهرم عملكرد   (1991) 77

2-2-9-5  كارت امتيازدهي متوازن  (1992) 78

2-2-9-6  فرايند كسب و كار (1996) 79

2-2-9-7  تحليل ذي نفعان (2001) 79

2-2-9-8  مدل تعالي سازمان. 80

2-2-9-9 چارچوب مدوري و استيپل (2000) 80

بخش سوم : تحقيقات انجام شده 82

2-3-1 تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران 83

2-3-2 تحقيقاتي انجام شده در خارج از ايران 85

فصل سوم

3-1 مقدمه. 87

3-2 جامعه آماري.. 87

3-3 نمونه آماري 88

3-4 نوع تحقيق.. 89

3-4-1 نوع تحقيق بر مبناي هدف... 89

3-2-4 نوع تحقيق بر مبناي روش... 89

3-5 جمع آوري و طبقه بندي داده ها 89

3-6 روش تحقيق.. 90

3-7 متغير هاي تحقيق.. 90

3-7-1 متغير مستقل.. 91

3-7-2 متغير وابسته. 91

3-7-3 متغير هاي كنترلي.. 94

3-8 فرضيه هاي تحقيق 94

3-9 مسائل مورد توجه در تخمين مدل. 95

3-9-1 نرمال بودن. 96

3-9-2 ناهمساني واريانس.... 96

3-9-3 خود همبستگي.. 97

3-9-4 هم خطي.. 98

3-9-5 مانايي متغيرها 98

3-10تجزيه و تحيل داده ها 100

3-11 مزاياي استفاده از داده هاي تابلويي.. 101

3-12 تخمين مدل رگرسيون با داده هاي تابلويي.. 101

3-12-1نحوه عملكرد جمله AR.. 102

3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده هاي تلفيقي.. 103

3-13 خلاصه فصل 106

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 108

4-2 مطالعه ي توصيفي داده هاي تحقيق. 108

4-3 آزمون نرمال بودن متغير وابسته و جمله خطا 112

4-4 نتايج آزمون ها و تخمين هاي انجام شده 114

4-4-1 آزمون چاو(chow) يا آزمون تغييرات ساختاري مربوط به فرضيه ها 115

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضيه ها 115

4-5 ناهمساني واريانس... 116

4-5-1 روش‌هاي شناسايي ناهمساني واريانس... 117

4-5-2 روش‌هاي رفع ناهمساني واريانس... 118

4-6 بررسي وجود هم خطي.. 124

4-6-1 راه هاي تشخيص هم خطي.. 124

4-7 آزمون مانايي متغيرهاي تحقيق. 125

4-8 خلاصه فصل. 127

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 129

5-2 فرضيات و نتايج بررسي مدل ها 129

5-3 محدوديت هاي تحقيق. 130

5-4 پيشنهادهاي كاربردي 131

5-5 پيشنهادات آتي.. 133

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي 135

فهرست منابع انگليسي 137

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1-1  نسيت هاي نقدينگي. 32

جدول 2-1-2 رابطه بين دارايي هاي نقد و روش هاي تامين مالي.. 59

جدول 2-2-1 تعاريف عملكرد 65

جدول 4-1 معرفي و تفكيك نمادهاي استفاده شده براي متغيرهاي مدل. 119

جدول 4-2 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق قبل از نرمال كردن   120

جدول 4-3 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بعد از نرمال كردن. 123

جدول 4-4 نتايج آزمون چاو مربوط به مدل ها 125

جدول 4-5 نتايج آزمون هاسمن مربوط به مدل هاي تحقيق. 126

جدول 4-6 شناسايي ناهمساني واريانس در مدل هاي تحقيق. 127

جدول 4-7 نتايج بدست آمده از تخمين مدل اول. 129

جدول 4-8 نتايج بدست آمده از تخمين مدل دوم. 130

جدول 4-9 نتايج بدست آمده از تخمين مدل سوم. 131

جدول 4-10 نتايج بدست آمده از تخمين مدل چهارم. 132

جدول 4-11 نتايج بدست آمده از تخمين مدل پنجم. 133

جدول 4-12 آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل. 135

جدول 4-13 آزمون مانايي فرضيه ها در طي دوره پژوهش... 136

 

 

فهرست  نمودارها

شكل 2-1-1 چرخه سرمايه در گردش... 23

شكل 2-1-2 چرخه سرمايه در گردش... 25

شكل 2-1-3 چرخه سرمايه در گردش... 26

شكل 2-1-4 دوره گردش وجه نقد 51

شكل 2-1-5 ساختاردارايي هاي جاري را با تامين مالي كوتاه مدت و بلند مدت 58

شكل 2-1-6 نتايج استراتژي هاي جسورانه و محافظه 60

شكل 2-2-1 چرخه عملكرد 67

متن كامل :

دانلود پايان نامه ارشد-نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مالي

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۳۰:۵۶ توسط:محمد موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :