پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

پايان نامه ارشد - بررسي تاثير هوش عاطفي و خلاقيت بر عملكرد شغلي كاركنان اداره ...

پايان نامهفهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بيان مسأله. 3

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق. 5

1-4) اهداف تحقيق. 6

1-5) چارچوب نظري تحقيق. 6

1-6) فرضيه‌هاي تحقيق. 7

1-7) تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي اصلي تحقيق. 7

1-7-1)  هوش هيجاني.. 7

1-7-2)  رابطه رهبر- عضو. 8

1-7-3) خلاقيت.. 8

1-8) قلمرو تحقيق. 9

فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق

2-1) بخش اول: مبادله رهبر- عضو. 12

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2) تعريف و مفهوم رابطه رهبر- پيرو. 12

2-1-3) مبناي مطالعاتي رابطه رهبر- پيرو. 13

2-1-4) اهميت رابطه رهبر- پيرو. 14

2-1-5) ابعاد و مدل هاي رابطه رهبر- پيرو. 16

2-1-6) پيش فرض‌ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پيرو. 18

2-2) بخش دوم: هوش هيجاني.. 21

2-2-1) مقدمه. 21

2-2-2) تعاريف و مفاهيم  هوش هيجاني.. 21

2-2-3) سير تحولي  هوش هيجاني.. 23

2-2-4) اهميت هوش هيجاني.. 24

2-2-5) رويكردهاي متفاوت به هوش هيجاني.. 26

2-2-6) مدلهاي هوش هيجاني.. 26

2-2-7) انواع هوش هيجاني (فردي و اجتماعي) 31

2-2-8) هوش هيجاني در سازمان و مديريت.. 32

2-2-9) ويژگي مدير با هوش هيجاني.. 33

2-3) بخش سوم: خلاقيت.. 36

2-3-1) مقدمه. 36

2-3-2) تعاريف و مفاهيم خلاقيت.. 36

2-3-3) سطوح خلاقيت.. 38

2-3-4) ديدگاه‌ها در مورد افراد خلاق. 39

2-3-5)  عوامل موثر بر خلاقيت.. 39

2-3-6)  مدلهاي خلاقيت.. 43

2-3-6-1)  الگوي كشش بازار. 43

2-3-6-2) الگوي فشار فناوري.. 43

2-3-6-3) الگوي تلفيقي.. 44

2-3-7) فرايند خلاقيت.. 45

2-3-8)  خلاقيت سازماني و عوامل كليدي موثر در موفقيت آن از ديدگاه صاحب نظران. 48

2-3-9) تفاوت خلاقيت با نوآوري.. 51

2-3-10) تكنيك‌هاي خلاقيت و نوآوري.. 53

2-3-11) ويژگي‌هاي سازمان خلاق. 59

2-3-12) نقش مدير در پرورش خلاقيت.. 60

2-4) بخش چهارم: پيشينه مطالعاتي.. 62

2-4-1) پيشينه مطالعاتي داخل كشور. 62

2-4-2) پيشينه مطالعاتي خارج از كشور. 64

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه. 68

3-2) روش اجراي تحقيق. 68

3-3) جامعه و نمونه  آماري.. 68

3-4) روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه. 69

3-5) روش ها و ابزار جمع آوري داده ها 69

3-5-1)پرسشنامه خلاقيت.. 69

3-5-2)پرسشنامه هوش هيجاني.. 70

3-5-3) پرسشنامه رابطه رهبر - عضو. 70

3-6) روايي ابزار اندازه‌گيري.. 70

3-7) پايايي ابزار اندازه‌گيري.. 70

3-8) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.. 71

فصل چهارم: روش اجراي تحقيق

4-1) مقدمه. 73

4- 2) توصيف متغيرهاي سئوالات عمومي پرسشنامه. 74

4-3) توصيف متغيرهاي تحقيق. 78

4–4) بررسي نرمال بودن متغيرهاي اصلي تحقيق. 81

4-5) آزمون فرضيه‌هاي تحقيق. 82

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه. 86

5-2) نتايج آمار توصيفي.. 86

5-2-1) توصيف پاسخ دهندگان. 86

5-2-2) توصيف متغير خلاقيت.. 86

5-2-3)  توصيف متغير هوش هيجاني.. 86

5-2-4) توصيف متغير مبادله رهبر- عضو. 86

5-3) نتايج آزمون فرضيه‌ها 87

5-4) پيشنهادات در راستاي نتايج تحقيق. 88

5-5) پيشنهاداتي براي محققين آينده 90

5-6) محدوديت‌هاي تحقيق. 90

منابع. 92

پيوست.. 97

چكيده لاتين.. 110

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1) ويژگي ها و عناصر تشكيل دهنده مدلهاي سه گانه هوش عاطفي. 30

جدول 3-1) آلفاي كرانباخ. 71

جدول 4- 1) توصيف متغير جنسيت پاسخ دهندگان. 74

جدول 4-2) توصيف متغير ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. 75

جدول 4-3) توصيف سابقه كار پاسخ دهندگان. 76

جدول 4-4) توصيف سن پاسخ دهندگان. 77

جدول 4-5) توصيف متغير خلاقيت.. 78

جدول 4- 6) توصيف متغير هوش هيجاني.. 79

جدول 4-7) توصيف متغير مبادله رهبر - پيرو. 80

جدول4-8) آزمون كولموگروف- اسميرنف براي متغير هاي تحقيق. 81

جدول 4-9) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و خلاقيت كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان. 82

جدول 4-10) ضريب همبستگي بين مبادله رهبر پيرو و خلاقيت كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان. 83

جدول 4-11) آزمون رگرسيون سلسله  چندگانه مبادله رهبر پيرو در رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت كاركنان. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                             صفحه

نمودار 4-1) ميله‌اي  متغير جنسيت پاسخ دهندگان. 74

نمودار 4-2) ميله‌اي  متغير ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. 75

نمودار 4-3) هيستوگرام  سابقه كار پاسخ دهندگان. 76

نمودار 4-4) هيستوگرام سن پاسخ دهندگان. 77

نمودار 4- 5) هيستوگرام  متغيرخلاقيت.. 78

نمودار 4- 6) هيستوگرام  متغير هوش هيجاني.. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                           صفحه

شكل 1-1) مدل تحليلي تحقيق. 7

شكل2-1) مبادله رهبر- پيرو. 18

شكل2-2)  مدل كشش بازار. 43

شكل2-3) مدل فشار فناوري.. 44

شكل 2-4)  مدل تلفيقي فرايند خلاقيت 44

شكل 2-5) فرايند پنج مرحله‌اي معرفي خلاقيت در سازمانها 48

 

متن كامل :

  

دانلود پايان نامه ارشد بررسي تاثير هوش عاطفي و خلاقيت بر عملكرد شغلي كاركنان اداره كل بيمه سلامت استان تهران


برچسب: ،
امتیاز: