پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

تحقيق (پايان نامه) : مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريس ...

پايان نامهفهرست عناوين

چكيده 1

فصل اول.. 2

كليات پژوهش... 2

مقدمه. 3

1-1 بيان مساله. 5

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-3 اهداف تحقيق.. 6

1-3-1 هدف اصلي.. 6

1-3-2 اهداف فرعي.. 6

1-4 پيشينه پژوهش... 7

1-5 سوالات تحقيق.. 8

1-6 فرضيات تحقيق.. 8

1-7 روش تحقيق.. 9

1-7-1 تحقيق از نظر هدف.. 9

1-7-2 تحقيق از نظر نوع. 9

1-8 روش گردآوري اطلاعات.. 9

1-9 قلمرو تحقيق.. 10

1-10 جامعه و نمونه آماري.. 10

1-10-1 جامعه آماري.. 10

1-10-2 نمونه آماري.. 10

فصل دوم.. 11

مباني نظري پژوهش... 11

2-1 اهميت گردشگري.. 12

2-2 تاريخچه گردشگري.. 12

2-3 تعريف واژگان. 13

2-3-1 تعاريف فني گردشگري.. 14

2-4 انواع گردشگري.. 15

2-5 گونه شناسي گردشگران. 16

2-6 عناصر صنعت گردشگري.. 18

2-7 آثار گردشگري.. 19

2-8 عوامل بروز آثار گردشگري.. 20

2-9 فرهنگ وگردشگري.. 21

2-10 منشور بين المللي گردشگري فرهنگي. 22

2-11 اهداف گردشگران. 23

2-12 مديريت بازاريابي گردشگري.. 23

2-13 بخش بندي بازارگردشگري.. 25

2-14 پژوهش در گردشگري.. 25

2-15 گردشگري در قرن بيست و يكم 28

2-16 برنامه ريزي گردشگري.. 29

2-17 برنامه ريزي استراتژيك گردشگري.. 30

2-18 برنامه ريزي گردشگري در ايرانونمونه هايي از ساير كشورها 32

2-19 برنامه ريزي گردشگري در ايران. 34

2-20 تجربه كشورهاي خارجي در زمينه مديريت و برنامه ريزي گردشگري.. 37

2-21 پيشنهادات براي بهبود عمومي برنامه ريزي گردشگري در ايران. 41

2-22 تعريف گردشگري ساحلي. 42

2-23 انواع گردشگري ساحلي. 43

فصل سوم.. 45

معرفي منطقه مورد مطالعه. 45

3-1 معرفي استان بوشهر. 48

3-2 معرفي شهرهاي اصلي استان بوشهر. 52

3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر. 52

3-2-2  شهرستانهاي كنگان و جم- بندر كنگان و شهر جم. 54

3-2-3 شهرستانهاي دير، گناوه، ديلم. 55

3-2-4 شهرستانهاي دشتستان، دشتي، تنگستان. 55

3-3 ويژگيهاي جمعيتي استان بوشهر. 60

3-4 جغرافياي سياسي استان بوشهر. 61

3-5 آب و هوا 61

3-5-1 چشمه ها 62

3-5-2 جنگل ها و مراتع. 63

3-5-3 مراتع. 63

3-5-4 چشم اندازهاي كوهپايه اي.. 64

3-5-5 بادهاي محلي.. 64

3-6 جغرافياي اقتصادي استان بوشهر. 65

3-6-1 وضعيت و جايگاه صنعت استان. 65

3-6-2 روند تغييرات سيرتوسعه صنعتي استان بوشهر. 66

3-6-3 وضع موجود محورهاي توسعه صنعتي.. 68

3-7 هنرهاي سنتي. 68

3-8  جاذبه هاي گردشگري استان بوشهر. 69

3-9  جاذبه‌هاي اجتماعي استان بوشهر. 71

3-9-1  بناي گور دختر تنگارم. 72

3-9-2 قلعه خورموج.. 72

3-9-3 بندر سيراف.. 73

3-9-4 قلعه نصوري.. 73

3-9-5 قلعه هلندي ها جزيرهخارك.. 74

3-9-6 عمارت ملك و پارك ساحلي آب شيرين كن ‌بوشهر. 74

3-10 گردشگري ساحلي در ايران. 74

3-11 گردشگري ساحلي در استان بوشهر. 76

3-12 مشكلات گردشگري ساحلي استان بوشهر. 76

3-13 راهكارهاي توسعه گردشگري ساحلي استان. 77

3-14 ايجاد دهكده هاي گردشگري ساحلي در استان بوشهر. 79

فصل چهارم.. 81

يافته هاي تحقيق.. 81

مقدمه. 82

4-1 سن پاسخگويان. 83

4-2 جنس پاسخگويان. 84

4-3 ميزان تحصيلات پاسخگويان. 84

4-4 وضعيت اشتغال پاسخگويان. 85

4-5 تحليلرضايتگردشگران اززير ساخت ها و مجتمع هايگردشگري استان بوشهر. 88

4-5-1 ميزانرضايتازامكاناتتبليغيوراهنمايي.. 88

4-5-2 ميزانرضايتازامكاناترفاهيواقامتي.. 89

4-5-3 ميزانرضايتازامكاناتدسترسيوحملونقل.. 89

4-5-4 ميزانرضايتازامكاناتبهداشتي- درماني.. 89

4-5-5 ميزانرضايتازپاكيزگيمكانهايگردشگري.. 90

4-5-6 ميزانرضايتازنحوهمديريتمكانهايگردشگري استان بوشهر. 90

4-6 تجزيه و تحليل داده ها در مدلSWOT.. 90

4-6-1 ماتريس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهديدها (SWOT) 92

4-6-1-1 ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE) 93

4-6-1-2 ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 1(EFE) 95

4-6-2 راهبرد‌هاي طبقه‌بندي شده 97

4-7 نمودار راهبردي روش سوات.. 100

4-8 مهمترين موارد نظرسنجي. 100

فصل پنجم.. 101

بررسي فرضيات ، نتيجه گيري و پيشنهادات.. 101

5-1 مقدمه. 102

5-2 نتايج آزمون فرضيات.. 102

5-2-1 آزمون فرضيه اول. 103

5-2-2 آزمون فرضيه دوم. 105

5-2-3 آزمون فرضيه سوم. 106

5-3 نتيجه گيري.. 107

5-4 پيشنهادات.. 107

5-4-1 پيشنهادات در سطح ملي.. 108

5-4-2 پيشنهاداتي در سطح استاني.. 108

5-4-3 پيشنهادات مطالعاتي براي تحقيقات آينده 109

5-5 طراحي سايت پلان گردشگري و ورزشهاي ساحلي. 110

منابع.. 113

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1 : خانوار و جمعيت استان بوشهر به تفكيك جنس در سال 1390. 59

جدول 3-3 : فهرست امكانات و زيرساخت هاي گردشگري در استان بوشهر. 79

جدول 4-1: توزيع پاسخگويان بر حسب سن.. 83

جدول 4-2: توزيع پاسخگويان بر حسب جنس.... 84

جدول 4-3: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات... 84

جدول 4-4: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال. 85

جدول4-5- توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به گردشگري هاي ساحلي، آبي و تابستاني(قايقراني، شنا و شيرجه و غواصي، واليبال و فوتسال ساحلي و موج سواري و ديگر جاذبه هاي مرتبط با آن..) برخوردار است؟. 85

جدول4-7 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به ورزش هاي آبي برخوردار است؟. 86

جدول4-10 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال : استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به بيابان گردي و كوير نوردي برخوردار است؟. 88

جدول 4-11- ميزان رضايت گردشگران از امكانات تبليغي و راهنمايي.. 88

جدول 4-12- ميزان رضايت گردشگران از امكانات رفاهي و اقامتي استان بوشهر. 89

جدول 4-13- ميزان رضايت گردشگران از امكانات دسترسي و حمل و نقل.. 89

جدول 4-14- ميزان رضايت گردشگران از امكانات بهداشتي.. 90

جدول 4-15- ميزان رضايت گردشگران از پاكيزگي مكانهاي گردشگري استان بوشهر. 90

جدول 4-16- ميزان رضايت گردشگران از  نحوه مديريت مكانهاي گردشگري.. 90

جدول 4-17- آلفاي كرونباخ.. 91

جدول4-18- ماتريسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهديدها (SWOT) 92

جدول 4-19- ماتريس ارزيابي عوامل داخلي نقاط قوت و ضعف (IFE) مديريت گردشگري استان بوشهر. 94

جدول 4-20- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) مديريت گردشگري استان بوشهر. 96

جدول 4-21- استراتژيهاي تدوين شده در راستاي توسعه گردشگري دريايي در استان بوشهر  با استفاده از ماتريس عوامل داخلي و خارجي.. 97

جدول 5-1 نتايج ازمون تك متغيره t. 104

جدول 5-2 رابطه بين ميزان درآمد با تمايل به مشاركت... 104

جدول 5-3 رابطه همبستگي بين توسعه توريسم ساحلي استان بوشهر و ايجاد مجتمع هاي گردشگري.. 105

جدول 5-4  تحليل واريانس رگرسيون(ANOVA) 106

جدول 5-5 رابطه همبستگي بين مديريت گردشگري و توسعه ورزش هاي آبي استان بوشهر. 107

 

 

فهرست شكل ها

شكل4-1-توزيع فراواني و درصد فراواني نمونه هاي آماري.. 83

تصوير 5-1 : نماي ماهواره اي از محل سايت پلان پيشنهادي.. 111

تصوير 5-2 : سايت پلان پيشنهادي به تفكيك... 112

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 : موقعيت جغرافيايي استان بوشهر در كشور. 46

نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفكيك شهرستان ها 47

متن كامل :

دانلود پايان نامه ارشد مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي

دانلود پايان نامه ارشد مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي (ورزشهاي آبي و  طراحي سايت پلان گردشگري)


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۹:۴۴ توسط:محمد موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :