پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

نقش انسجام اجتماعي در پيشگيري از جرم ...

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

الف – بيان مسآله. 3

ب- پيشينه تحقيق.. 6

ج- سئوالات تحقيق.. 9

سئوال اصلي :. 9

سئوالات فرعي :. 9

د- فرضيات تحقيق.. 9

فرضيه اصلي :. 9

فرضيات فرعي :. 9

ه- اهداف تحقيق.. 10

هدف اصلي :. 10

اهداف فرعي : 10

ز- روش تحقيق.. 10

فصل اول: آسيب شناسي عوامل اجتماعي مؤثر در پيدايش كجروي و جرم و پيشگيري از آن.. 11

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم. 12

گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعي.. 12

بند اول- انحراف نخستين و ثانويه: 13

بند دوم- انحراف خاص: 13

بند سوم- انحراف فردي و انحراف گروهي :. 14

گفتار دوم- انواع جرائم.. 14

بند اول- تبيين كجروي.. 16

بند دوم- تبيين زيست شناسي انحرافات (تبيين جسماني). 16

بند سوم- تبيين زيست شناختي انحرافات زنان.. 16

بند چهارم- تبيين روان شناختي كژ رفتاري هاي اجتماعي... 18

گفتار سوم- نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات... 18

بند اول- نظريه هاي آنومي.. 19

بند دوم- نظريه آنومي دوركيم: 19

بند سوم- نظريه آنومي رابرت مرتن.. 20

بند چهارم- نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد: 21

بند پنجم- نظريه آنومي و ساختار خانواده ويليام گود. 22

الف) وظايف و كاركردهاي خانواده 22

بند هفتم- نظريه بر چسب زني يا انگ زني بكرولمرت: 24

بند هشتم- نظريه كنترل اجتماعي هيرشي.. 24

مبحث دوم- اقسام پيشگيري.. 27

گفتار اول- پيشگيري كيفري.. 27

گفتار دوم- پيشگيري اجتماعي... 28

گفتار سوم- پيشگيري وضعي... 28

گفتار چهارم- درآمدي بر پيشگيري از وقوع جرم.. 29

گفتار پنجم- جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام.. 32

گفتار ششم- پيشگيري از وقوع جرم در قانون.. 33

گفتار هفتم- اهميت خانواده در پيشگيري از جرم.. 35

گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم. 39

جايگاه و مراتب امر به معروف و نهي از منكر.. 39

نقش مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم.. 40

فصل دوم: نقش انسجام اجتماعي در پيشگيري از جرم. 43

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم. 44

گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن.. 44

گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. 45

گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعي.. 45

گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعي.. 46

گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن.. 50

مبحث دوم - انسجام اجتماعي و بهره گيري مؤثر از آن در امر پيشگيري انتظامي از جرم.. 51

گفتار اول-  عنصر مفهومي انسجام اجتماعي... 51

گفتار دوم - كاركرد انسجام اجتماعي در پيش گيري از جرم.. 53

بند اول :   تأثير انسجام اجتماعي بر افراد جامعه. 54

1- تغيير نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم.. 54

2- جلب مشاركت مردمي در مأموريت هاي پليس... 55

3- مشاركت عمومي براي كاهش بزهكاري.. 55

4- مشاركت عمومي براي كاهش بزهكاري... 56

5- مشاركت فعال بزه ديدگان در پي جويي جرايم.. 56

6- مراقبت هاي همسايگي... 57

7- بهره گيري از اطلاعات مردمي... 57

بند دوم :  تأثير انسجام اجتماعي بر مأموران پليس... 58

1- قلمروگرايي.. 58

2- افزايش احساس مسؤليت مأموران پليس... 58

3- جلب مشاركت ساير نهادها. 59

4- تقويت اخلاق حرفه اي پليس.... 59

5- نقش تعصبات قومي و قبيله اي در پيشگيري از جرم.. 59

6- رفع ناكارايي سازماني... 60

7- رفع تعارض ميان يگان هاي انتظامي... 60

8- كاهش فساد اداري... 61

بند سوم:  تأثير انسجام اجتماعي بر بزه كاران.. 61

1- كنترل احساسات ضد اجتماعي بزه كاران.. 62

2- تعديل تأثير پذيري بزه كاران از افراد ضد اجتماعي... 62

3- افزايش آگاهي بزهكاران.. 62

4- كاهش مشكلات اقتصادي بزهكاران.. 63

5- كنترل بزهكاران با مشاركت مردم.. 63

6- برنامه ريزي براي اوقات فراغت افراد مستعد بزهكاري... 64

7- تقويت ارزش هاي فرهنگي افراد مستعد بزهكاري... 64

مبحث سوم- بررسي ابعاد انسجام اجتماعي جهت  بهره گيري آنها در پيشگيري انتظامي از جرم.. 65

گفتار نخست- نقش بعد ساختاري انسجام اجتماعي در پيشگيري انتظامي از جرم.. 65

گفتار دوم - نقش بعد ارتباطي انسجام اجتماعي در پيشگيري انتظامي از جرم.. 67

گفتار سوم- نقش بعد شناختي انسجام اجتماعي  در پيشگيري انتظامي از جرم.. 69

مبحث چهارم - بررسي مولفه هاي انسجام اجتماعي جهت رسيدن به اهداف مورد نظر در امر پيشگيري انتظامي از جرم. 73

گفتار اول- نقش هر يك از شاخص هاي انسجام اجتماعي در پيشگيري انتظامي از جرم. 73

الف : اعتماد. 73

ب : شبكه اجتماعي.. 74

ج : ارتقاء سرمايه اجتماعي... 76

و : مشاركت... 77

گفتار دوم- انسجام اجتماعي و عملكرد امنيت پايدار پليس... 79

بند اول- انسجام اجتماعي و امنيت اجتماعي پايدار پليس.... 82

بند دوم- انسجام اجتماعي و اعتماد پايدار به پليس.... 84

نتيجه گيري و پيشنهادات.. 87

الف- نتيجه گيري.. 87

ب- پيشنهادات... 92

سياستهاي راهبردي... 95

الف) پيشگيري و مصون سازي... 95

ب) مقابله و مهار. 99

ج) باز پروري و اصلاح.. 101

منابع و ماخذ. 104

 

 

 

متن كامل :

دانلود پايان نامه : پايان نامه نقش انسجام اجتماعي در پيشگيري از جرم

 

 


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۲:۳۲ توسط:محمد موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :