پايان نامه پايان نامه .

پايان نامه

پايان نامه دانلود پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل ...

پايان نامهفهرست

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ......................................................  2

بيان مسأله ...............................................  4

اهميت و ضرورت پژوهش ..................  11

هدف‌هاي پژوهش ................................  13

فرضيه ها................................................. 14

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها......... 15

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

پيشينه نظري............................................ 20

اشتياق شغلي ........................................  20

ابعاد اشتياق شغلي ................................  23

اشتياق شغلي و مفاهيم مرتبط ................ 25

محرك‌هاي اشتياق شغلي ....................... 28

پيشايندها و پيامدهاي اشتياق شغلي ....... 34

استراتژي هاي مناسب جهت افزايش اشتياق شغلي ..................................................... 35

مزاياي افزايش اشتياق شغلي كاركنان...... 39

اشتياق شغلي؛ معياري مهم در محيط....... 40

رهبري اصيل........................................... 41

تعاريف رهبري .....................................  41

رويكردها و تئوري هاي سنتي و نوين رهبري............................................................... 43

رهبري خدمت گزار ............................... 47

رهبري اصيل: پاسخي به چالش ها و ابهامات نظريه خدمت گزار.................................. 48

پيشينه و خاستگاه رهبري اصيل ............. 48

رهبري اصيل و توسعه رهبري اصيل....... 49

نظريه رهبري اصيل ................................ 53

مؤلفه هاي رهبري اصيل ........................ 54

اجزاي رهبري اصيل .............................  55

سرمايه مثبت روانشناسي .......................  56

ديدگاه مثبت اخلاقي .............................  57

خودآگاهي رهبر...................................... 58

خودتنظيمي رهبر ..................................  59

رفتارها/ فرايند هاي رهبر ....................... 60

سرمايه­ روانشناختي ...............................  66

اجزاي سرمايه روانشناختي ..................... 70

اميدواري................................................. 70

نظريه اميد............................................... 71

تاب آوري............................................... 78

مدل هاي تاب آوري............................... 82

مدل تاب آوري كامپفر............................ 82

مدل تاب آوري اورال و همكاران........... 84

خوش بيني.............................................. 87

انواع خوش­بيني ..................................... 88

خودكارآمدي........................................... 93

ابعاد خودكارآمدي ................................  93

منابع خودكارآمدي.................................. 94

سرمايه روانشناختي سازه اي متفاوت از ديگر سرمايه ها ...........................................  101

پيامدهاي سرمايه­هاي روانشناختي ........ 102

پيشينه تجربي تحقيق ..........................  104

رابطه ميان رهبري اصيل و اشتياق شغلي 104

رابطه ميان سرمايه روانشناختي و اشتياق شغلي .................................................  106

رابطه ميان رهبري اصيل و سرمايه روانشناختي ........................................  110

جمع بندي پيشينه و ارائه چارچوب نظري پژوهش ................................................ 113

 

 

فصل سوم : روش تحقيق

روش و طرح  تحقيق .........................  115

جامعه آماري پژوهش............................ 115

روش نمونه گيري و حجم نمونه............ 115

ابزار گردآوري داده ها .........................  116

مقياس اشتياق شغلي ............................. 116

قابليت اعتماد (پايايي) ..........................  117

اعتبار(روايي).......................................... 117

مقياس رهبري اصيل............................... 118

قابليت اعتماد(پايايي)............................... 118

اعتبار(روايي)............................................ 119

مقياس سرمايه روانشناختي ....................... 119

قابليت اعتماد(پايايي)............................... 120

اعتبار(روايي)............................................. 120

شيوه اجراي پژوهش ...............................  121

روش هاي آماري ..................................... 121

 

 

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

شاخص‌هاي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش............................................................. 123

ماتريس همبستگي................................. 124

تحليل مسير......................................... 125

اثرات مستقيم ....................................... 126

اثرات غير مستقيم.................................. 131

اثرات كلي............................................. 134

مقايسه اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرها بر اشتياق شغلي .....................  135

واريانس تبيين شده............................... 136

مشخصه‌هاي برازندگي مدل و مدل برازش شده...................................................... 137

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

فرضيه هاي مرتبط با اثرات مستقيم ...... 141

فرضيه هاي مرتبط با اثرات غيرمستقيم 149

نتايج ضمني پژوهش ..........................  153

پيشنهادهاي كاربردي پژوهش .............  154

پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده .  156

محدوديت هاي پژوهش .....................  156

موانع و مشكلات پژوهش..................... 157

منابع فارسي .......................................  158

منابع انگليسي ..................................... 7 16

 

 

فهرست جداول

جدول2-1 : رويكردها و تئوري هاي سنتي رهبري و مؤلفه هاي آن................................................ 44

جدول 4- 1: شاخص هاي آمارتوصيفي متغيرهاي پژوهش........................................................... 123

جدول 4- 2 : ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش....................................................................... 124

جدول 4- 3 : برآوردهاي ضرايب اثر مستقيم. 127

جدول 4- 4 : برآوردهاي ضرايب اثر غيرمستقيم....................................................................... 132

جدول4-5 : ضرايب استاندارد شده اثرات مستقيم....................................................................... 135

جدول4-6 : واريانس تبيين شده متغيرهاي پژوهش....................................................................... 136

جدول4-7 : مشخصه‌هاي نكويي برازندگي مدل پيش‌بيني اشتياق شغلي.................................... 137

 

 

فهرست نمودارها وشكل ها

شكل1-1: نمودار مسير درونداد پژوهش 10

شكل 2-1: مدل محرك هاي شغلي........ 31

شكل 2-2 : سلسله مراتب اشتياق پنا(2007)............................................................... 32

شكل 2-3 :  اصل پايه اي در نظريه رهبري اصيل....................................................... 64

شكل 2-4 : مدل مفهومي رهبري اصيل.. 64

شكل 4-1 : نمودار مسير و برآورد پارامترهاي مدل برازش شده پيش بيني اشتياق شغلي............................................................. 138

شكل 4- 2 : نمودار مسير مدل برازش شده بر اساس مقادير t.................................. 139

متن كامل :

پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )

پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۸:۰۸ توسط:محمد موضوع:

:: مطالب مشابه
[RelPostTitle] [RelPostTitle]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :